BẢNG GIÁ NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN FASTWORK

GÓI SMALL

(30 Users)

ƯU ĐÃI: 100% OFF

0 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM

(60 Users)

ƯU ĐÃI: 100% OFF

0 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG

(Từ 61 Users trở lên)

FREE 60 Users

15,000 VND/User/Tháng

Giá gốc:
1,400,000 VND/Tháng + 15,000VND/User/Tháng/ Từ user thứ 61

✅ Chấm công di động
✅ Tính lương tự động
✅ Đề xuất & phê duyệt điện tử
✅ Thông báo & truyền thông nội bộ
✅ Đăng ký sử dụng phòng họp, thiết bị, phương tiện
✅ Quản lý công văn đi, đến
✅ Quản lý tài sản nội bộ
✅ Quản lý thu chi nội bộ

 

GÓI SMALL

(30 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

210,000 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM

(60 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

420,000 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG

(Từ 61 Users trở lên)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

7,000 VND/User/Tháng

Giá gốc:
1,400,000 VND/Tháng + 20,000VND/User/Tháng/ Từ user thứ 61

✅ Quản lý công việc
✅ Quản lý dự án
✅ Quản lý nhóm làm việc
✅ Quản lý quy trình công việc
✅ Quản lý tài liệu
✅ Tích hợp API

GÓI SMALL

(30 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

210,000 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM

(60 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

420,000 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG

(Từ 61 Users trở lên)

ƯU ĐÃI: 70%

7,000 VND/User/Tháng

Giá gốc:
1,400,000 VND/Tháng + 20,000VND/User/Tháng/ Từ user thứ 61

✅ Landing page
✅ Email marketing
✅ Marketing automation
✅ Call center
✅ Sale pipeline
✅ CRM cho Marketing
✅ CRM cho Sale
✅ CRM cho CSKH
✅ Quản lý bán hàng
✅ Quản lý kho
✅ Tích hợp API

GÓI SMALL

(30 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

210,000 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM

(60 Users)

ƯU ĐÃI: 70% OFF

420,000 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG

(Từ 61 Users trở lên)

ƯU ĐÃI: 70%

7,000 VND/User/Tháng

Giá gốc:
1,400,000 VND/Tháng + 20,000VND/User/Tháng/ Từ user thứ 61

✅ Quản lý nhân viên
✅ Quản lý hồ sơ nhân sự
✅ Quản lý tuyển dụng
✅ Quản lý KPI