Cập nhật trên phân hệ Web

Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Nhân viên : Cấu hình không cho phép sửa chiết khấu ĐH và chiết khấu SP trên từng nhân viên và nhiều nhân viên
 • Cấu hình tổ chức hiển thị khi ghi tồn kho điểm bán trên mobile hiển thị kết quả lần trước nhập
 • Cấu hình nhân viên không cho phép đổi mật khẩu : một và nhiều nhân viên
 • Tính năng mới : Logout tài khoản 1 hoặc nhiều nhân viên trên web và mobile
 • Cấu hình nhân viên không cho phép sửa khách hàng trên mob
Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Nhân viên : Cấu hình không cho phép sửa chiết khấu ĐH và chiết khấu SP trên từng nhân viên và nhiều nhân viên
 • Cấu hình tổ chức hiển thị khi ghi tồn kho điểm bán trên mobile hiển thị kết quả lần trước nhập
 • Cấu hình nhân viên không cho phép đổi mật khẩu : một và nhiều nhân viên
 • Tính năng mới : Logout tài khoản 1 hoặc nhiều nhân viên trên web và mobile
 • Cấu hình nhân viên không cho phép sửa khách hàng trên mob
Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Các mẫu Báo cáo tổng hợp trong tháng : Hỗ trợ bộ lọc giám sát, kế toán của nhóm cha (Trước chỉ hiển thị kế toán, giám sát của nhóm bán hàng)
 • Báo cáo KPI, tổng hợp phân tích KPI : nếu Kế hoạch và Thực hiện đều là 0 thì sẽ bằng 0% thay vì 100%
 • Báo cáo chấm công tháng : Hiển thị thông tin ghi chú chấm công nếu có vào trường địa chỉ trên lưới và xem chi tiết
 • Báo cáo khảo sát khách hàng : Bổ sung phân quyền dữ liệu theo phòng ban

Cập nhật trên phân hệ Mobile

Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Nhân viên : Cấu hình không cho phép sửa chiết khấu ĐH và chiết khấu SP trên từng nhân viên và nhiều nhân viên
 • Cấu hình tổ chức hiển thị khi ghi tồn kho điểm bán trên mobile hiển thị kết quả lần trước nhập
 • Cấu hình nhân viên không cho phép đổi mật khẩu : một và nhiều nhân viên
 • Tính năng mới : Logout tài khoản 1 hoặc nhiều nhân viên trên web và mobile
 • Cấu hình nhân viên không cho phép sửa khách hàng trên mob
Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Nhân viên : Cấu hình không cho phép sửa chiết khấu ĐH và chiết khấu SP trên từng nhân viên và nhiều nhân viên
 • Cấu hình tổ chức hiển thị khi ghi tồn kho điểm bán trên mobile hiển thị kết quả lần trước nhập
 • Cấu hình nhân viên không cho phép đổi mật khẩu : một và nhiều nhân viên
 • Tính năng mới : Logout tài khoản 1 hoặc nhiều nhân viên trên web và mobile
 • Cấu hình nhân viên không cho phép sửa khách hàng trên mob
Module: Bán hàng – Khách hàng

 • Các mẫu Báo cáo tổng hợp trong tháng : Hỗ trợ bộ lọc giám sát, kế toán của nhóm cha (Trước chỉ hiển thị kế toán, giám sát của nhóm bán hàng)
 • Báo cáo KPI, tổng hợp phân tích KPI : nếu Kế hoạch và Thực hiện đều là 0 thì sẽ bằng 0% thay vì 100%
 • Báo cáo chấm công tháng : Hiển thị thông tin ghi chú chấm công nếu có vào trường địa chỉ trên lưới và xem chi tiết
 • Báo cáo khảo sát khách hàng : Bổ sung phân quyền dữ liệu theo phòng ban