BẢNG GIÁ NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN FASTWORK

GÓI SMALL 30 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 70% Off

210,000 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 70% Off

420,000 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG TRÊN 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 70% Off

7,000 VND/User/Tháng từ user thứ 61

Giá gốc:
1,400,000 VND/ tháng + 20,000VND/user/tháng từ tài khoản 61 trở lên

Quản lý công việc
Quản lý dự án
Quản lý nhóm làm việc
Quản lý quy trình công việc
Quản lý tài liệu
Tích hợp API

GÓI SMALL 30 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
500,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
1,000,000VND/Tháng

GÓI BIG TRÊN 60 USERS
ƯU ĐÃI: FREE 60 Users

15,000 VND/User/Tháng từ user thứ 61

Giá gốc:
1,000,000 VND/ tháng + 15,000VND/user/tháng từ tài khoản 61 trở lên

Chấm công di động
Tính lương tự động
Đề xuất & phê duyệt điện tử
Thông báo & truyền thông nội bộ
Đăng ký sử dụng phòng họp, thiết bị, phương tiện
Quản lý công văn đi, đến
Quản lý tài sản nội bộ
Quản lý thu chi nội bộ

GÓI SMALL 30 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
700,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000VND/Tháng

GÓI BIG TRÊN 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
1,400,000 VND/tháng + 20,000VND/user/tháng từ tài khoản 61 trở lên

Landing page
Email marketing
Marketing automation
Call center
Sale pipeline
CRM cho Marketing
CRM cho Sale
CRM cho CSKH
Quản lý bán hàng
Quản lý kho
Tích hợp API

GÓI SMALL 30 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
100,000VND/Tháng

GÓI MEDIUM 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
200,000VND/Tháng

GÓI BIG TRÊN 60 USERS
ƯU ĐÃI COVID-19: 100% Off

0 VND/Tháng

Giá gốc:
300,000 VND/Tháng
Không giới hạn user

Quản lý nhân viên
Quản lý hồ sơ nhân sự
Quản lý tuyển dụng
Quản lý KPI