Thông báo: Nâng cấp các tính năng trong Module Work+

1. WorkPlace

  • Bổ sung cột kết quả trong báo cáo giám sát công việc

Tiện ích giúp Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên, … theo dõi kết quả báo cáo nhanh của công việc mà không phải mở từng công việc và cung cấp đầy đủ dữ liệu khi cần xem báo cáo hoạt động check in/out khi triển khai công việc hiện trường. 

Bổ sung cột kết quả trong báo cáo giám sát công việc

  •  Tiện ích liên kết trong báo cáo, việc cần làm – chi tiết công việc

Tiện ích hỗ trợ các báo cáo dạng text có đường link sẽ cho phép link được luôn tới nội dung như khi đính kèm trong trao đổi

Báo cáo dạng text có đường link sẽ cho phép link được luôn tới nội dung

  • Nâng cấp tiện ích báo cáo công việc: Bổ sung thống kê công việc hoàn thành trước hạn, công việc làm lại

– Bổ sung thống kê “CV hoàn thành trước hạn” vào cột đầu tiên, “CV làm lại” vào cột 2 trên nhóm thông tin “Công việc” và “Làm lại” trong nhóm “Kết quả” dưới “Báo cáo”.

– Bổ sung vào giao diện tùy chỉnh danh sách và xuất excel. Hiển thị báo cáo theo tùy chỉnh danh sách.

– “CV hoàn thành trước hạn”, “CV làm lại”: thống kê theo 3 tiêu chí số lượng, điểm, thời gian.

Tiện ích giúp ban Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm… thống kê được các số liệu  về công việc hoàn thành trước hạn, công việc phải làm lại, số lần làm lại của từng công việc để làm báo cáo và đánh giá KPI nhân viên.

Bổ sung thống kê công việc hoàn thành trước hạn, công việc làm lại

  • Thêm mới tiện ích tạo mỗi người một công việc

Tiện ích hỗ trợ Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên… giao nhanh công việc lặp lại cho nhiều nhân viên, sinh ra mỗi nhân viên một công việc. Vì người quản lý không muốn để nhân viên này thấy được công việc và báo cáo của nhân viên kia. 

Giao nhanh công việc lặp lại cho nhiều nhân viên, sinh ra mỗi nhân viên một công việc

  • Bổ sung tiện ích thêm công việc lặp lại bằng file excel

 Bổ sung button dropdown “Tiện ích”, bên phải button tải lại. Click vào tiện ích -> Nhập công việc từ Excel

– Click vào Nhập công việc từ Excel xuất hiện modal, tải file và nhập

– Có 1 file mẫu gồm các trường thông tin: Tên công việc, Điểm, Công việc mẫu, Lặp lại, Thời gian bắt đầu …

Tiện ích hỗ trợ thêm công việc lặp lại bằng file excel bởi có cùng 1 công việc cho nhiều bộ phận khác nhau báo cáo hàng tháng, không thể tạo chung 1 công việc

Thêm công việc lặp lại bằng file excel

2. Work Fieldforce

  • Thêm được công việc hiện trường từ module Bàn làm việc

Tiện ích giúp Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên, Quản trị hệ thống thêm được công việc hiện trường từ lịch biểu. Nhân viên xem được các công việc hiện trường ở trên phần lịch biểu của mình.

Thêm công việc hiện trường từ module Bàn làm việc

3. Work Project

  • Xóa file đính kèm trong mục tài liệu chung dự án

Hiển thị icon xóa khi người dùng có quyền xóa trong danh sách tài liệu dự án. Người dùng có quyền xóa khi: là quản trị, là quản trị dự án, là người đính kèm tài liệu đấy

Tiện ích giúp Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên, Quản trị hệ thống… phân quyền chỉnh sửa, xóa file đính kèm trong mục tài liệu chung hoặc từng công việc.

Xóa file đính kèm trong tài liệu chung dự án

  • Xuất việc cần làm và trạng thái từng mục cần làm – xuất danh sách công việc

Xuất ra được dữ liệu các việc cần làm: việc cần làm nào đã thực hiện thì tích x, việc nào chưa thực hiện sẽ bỏ trống, thông tin công việc

Tiện ích giúp người quản lý muốn biết trong 1 cv thì bao nhiêu việc cần làm đã xong, bao nhiêu việc chưa xong (nằm trong công việc nào) để kiểm soát và nhắc nhở nhân viên. Không thể tích vào từng công việc đang thực hiện để kiểm tra.

Xuất việc cần làm và trạng thái từng mục cần làm – xuất danh sách công việc

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply