3 Mẫu hợp đồng Dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay

By 28 Tháng Mười Hai, 2020Tháng Sáu 28th, 2021Kiến thức, Nhân sự

Với tình hình thương mại, kinh tế phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp, nhà cung cấp ra đời ngày một nhiều hơn. Việc sử dụng hợp đồng như một điều tất yếu để dễ dàng đạt được thỏa thuận và giải quyết tranh chấp. Dưới đây là 3 mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp nhất được các công ty lựa chọn

Hợp đồng dịch vụ là gì? Tại sao cần hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là gì? Tại sao cần hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ là gì? Tại sao cần hợp đồng dịch vụ 

Hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng dân sự khá thông dụng. Theo các mẫu hợp đồng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ sẽ cung cấp các dịch vụ mà bên sử dụng yêu cầu. Ngược lại, bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán chi phí như đã thỏa thuận cho bên cung cấp. Các sản phẩm dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng phải được pháp luật thừa nhận, không vi phạm các sản phẩm, dịch vụ bị cấm của pháp luật. Không trái đạo đức xã hội. 

Mẫu hợp đồng dịch vụ có đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ các bên. Để đảm bảo dịch vụ được diễn ra đúng như thỏa thuận. Đồng thời để các bên liên quan có trách nhiệm hơn trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ ra đời nhằm ràng buộc các bên liên quan. Hơn nữa, trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên có thể sử dụng hợp đồng này nhờ sự can thiệp của luật pháp. 

3 Mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp nhất

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ rất đa dạng. Tuy nhiên, có 3 mẫu hợp đồng dịch vụ chính:

Hợp đồng dịch vụ là văn bản được ký kết giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp hoặc giữa 2 doanh nghiệp
Hợp đồng dịch vụ là văn bản được ký kết giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp hoặc giữa 2 doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ cơ bản

Mẫu hợp đồng dịch vụ cơ bản sẽ bao gồm các phần: 

Quốc hiệu, tiêu ngữ
Thông tin bên cung cấp dịch vụ
Thông tin bên sử dụng dịch vụ 
Thông tin chi tiết của các bên liên quan, bao gồm: bên cung ứng dịch vụ và khách hàng;Dịch vụ cung ứng
Thời hạn thực hiện
Giá dịch vụ
Hình thức và thời hạn thanh toán
Quyền và nghĩa vụ của các bên
Giải quyết tranh chấp
Sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng
Ký tên

Hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Mẫu hợp đồng dịch vụ báo giờ cũng phải có xác thực pháp lý của 2 bên
Mẫu hợp đồng dịch vụ báo giờ cũng phải có xác thực pháp lý của 2 bên

Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân được ký kết giữa doanh nghiệp với cá nhân. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG  DỊCH VỤ TẠP VỤ Số:     /HĐTV
Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên:
Hôm nay, ngày     tháng 6 năm 2014, tại trụ sở
BÊN A. (Bên thuê dịch vụ): Người đại diện : Ông   Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại:  Mã số thuế:
BÊN B. (Bên cung cấp dịch vụ) Ông/Bà:  Nghề nghiệp: Địa chỉ thường trú:
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê dịch vụ tạp vụ theo những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và nội dung công việc
Thời hạn hợp đồng: Kể từ ngày…tháng…đến ngày… tháng… năm…Nội dung công việc………………………, công việc cụ thể………………………..
Điều 2: Phí dịch vụ, thời gian và phương thức thanh toán:
Điều 3: Trách nhiệm của hai bên:Bên cung cấp dịch vụ:Bên thuê dịch vụ:Thanh toán phí dịch vụ trong thời gian……..bằng tiền mặt/ chuyển khoản. 
Điều 4: Điều khoản chung:
Điều 5: Hợp đồng này làm thành….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mẫu hợp đồng dịch vụ cho doanh nghiệp

Hợp đồng dịch vụ được đưa ra khi 2 bên đã trao đổi và đi đến thống nhất
Hợp đồng dịch vụ được đưa ra khi 2 bên đã trao đổi và đi đến thống nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp được ký kết giữa 2 bên doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: … /2018/HĐDV/VPLSĐMSCăn cứ Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ ………………………………………………………………….
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại …
Chúng tôi gồm có:Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):
Tên tổ chức: 
Địa chỉ trụ sở: 
Mã số doanh nghiệp: 
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà:  Chức vụ: Điện thoại: Email:
Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A)
Họ và tên:Năm sinh: …/ …/ …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại:  Điện thoại:  Email:
 Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):
Tên tổ chức: 
Địa chỉ trụ sở: 
Mã số doanh nghiệp:
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà:  Chức vụ: Điện thoại: Email:
Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
Theo yêu cầu của bên A về việc thực  hiện.…, bên B đảm nhận và thực hiện…
.Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng
Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A
1. Quyền của Bên A:Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
.2. Nghĩa vụ của bên A:Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
1. Quyền của bên B:Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ
2. Nghĩa vụ của bên B:Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.
Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:
1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.2. Phương thức thanh toán: …
Điều 6. Chi phí khác
Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Các thỏa thuận khác
Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.Ký tên

Trên đây là 3 mẫu hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp nhất có thể sử dụng và hầu hết các trường hợp ký kết giữa 2 bên. Các doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán dịch vụ nhờ các hợp đồng này.

Ngoài ra, để có thể quản lý chặt chẽ hợp đồng, thông tin hợp đồng, tình trạng hay loại hợp đồng trong doanh nghiệp, bạn có thể tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý hợp đồng của FastWork. Theo dõi video dưới đây để hiểu thêm về phần mềm quản lý hợp đồng FastWork.

Để nhận tư vấn chi tiết, DEMO FREE về phần mềm quản lý hợp đồng của FastWork, quý doanh nghiệp đừng ngại để lại thông tin tại “Đăng ký tư vấn”. Đội ngũ FastWork hân hạnh được hỗ trợ quý doanh nghiệp

Đăng ký tư vấn

>>>Xem thêm bài viết: Tìm Hiểu Thuật Ngữ “Hợp Đồng Dịch Vụ” Trong Doanh Nghiệp

Leave a Reply